Algemene Leverings-en uitvoeringsvoorwaarden tevens inhoudende algemene inkoop- en
onderaannemingsvoorwaarden van Manning Dakbedekking B.V. gevestigd te Stadskanaal.
Begripsomschrijving
– Opdrachtnemer: Manning Dakbedekking B.V., gevestigd te Stadskanaal;
– Opdrachtgever: de (rechts)persoon of vennootschap, die goederen van de Opdrachtnemer koopt
en/of aan de Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot vervaardiging en/of levering van goederen
en/of het verrichten van werkzaamheden;
– Overeenkomst: elke overeenkomst betreffende een overeenkomst van opdracht, aanneming van werk
en/of verkoop van zaken en goederen en/of verrichten van (advies)werkzaamheden door de
Opdrachtnemer;

Artikel 1: Toepasselijkheid
Lid 1: Deze Algemene Leverings-en uitvoeringsvoorwaarden tevens inhoudende algemene inkoop- en
onderaannemingsvoorwaarden (hierna “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
overeenkomsten en leveringen alsmede op alle werkzaamheden en daarmede verband houdende leveringen
van materialen van/door de Opdrachtnemer.
Lid 2: Afwijkingen, respectievelijk aanvullingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover
deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Opdrachtnemer zijn bevestigd.
Lid 3: Ingeval enige bepaling uit deze Voorwaarden strijdig is met een bepaling uit de Overeenkomst prevaleert
laatstbedoelde bepaling.
Lid 4: Alle aanbiedingen van de Opdrachtnemer – ongeacht de vorm – zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk
anders door de Opdrachtnemer in de aanbieding vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op levering van
materialen respectievelijk uitvoering van werkzaamheden onder normale omstandigheden tijdens de voor de
Opdrachtnemer gebruikelijke werktijden. De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende
zestig (60) dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Tussentijdse prijswijzigingen worden
voorbehouden.

Artikel 2: Intellectueel eigendom
De door de Opdrachtnemer vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen,
gereedschappen e.d. blijven eigendom van de Opdrachtnemer, ook al zijn daarvoor kosten in rekening
gebracht. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat deze door de Opdrachtnemer vervaardigde of verstrekte
gegevens en/of voorwerpen niet dan met diens uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden
getoond, bekend gemaakt of gebruikt.
Artikel 3: Prijzen
Lid 1: Alle door de Opdrachtnemer opgegeven materiaalprijzen en loonkosten zijn exclusief btw en exclusief
kosten die ingevolge de Overeenkomst tussen partijen, gebruik of billijkheid voor rekening van de
Opdrachtgever komen.
Lid 2: Indien na sluiten van de Overeenkomst belasting, prijs- en loonsverhogingen van kracht worden, ook al
vinden deze plaats ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, heeft de Opdrachtnemer
het recht de overeengekomen prijzen en lonen met inachtneming van eventueel terzake geldende wettelijke
voorschriften, Boek 6 BW, artikel 236 lid i daaronder begrepen, te verhogen, zonder dat de Opdrachtgever
daaraan enig recht tot ontbinding van de Overeenkomst zal kunnen ontlenen.
Lid 3: De Opdrachtnemer is tot het doorvoeren van prijs- en loonsverhogingen eveneens gerechtigd in geval
van herwaardering van betaalmiddelen.
Artikel 4: Verplichtingen van de Opdrachtnemer
Lid 1: Het uit te voeren werk wordt verricht binnen de normale werktijden die gelden voor de onderneming van
Opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen.
Lid 2: De Opdrachtnemer zal de Overeenkomst zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van Opdrachtgever
naar beste weten en verricht en levert haar werkzaamheden en goederen naar beste weten en kunnen en naar de eisen van goed vakmanschap, een en ander naar de op het moment van sluiten van de Overeenkomst
huidige stand van de wetenschap en techniek.
Lid 3: Ingeval de Opdrachtnemer goederen van derden met garantie heeft betrokken, zal de Opdrachtnemer
jegens Opdrachtgever de door deze derden vastgestelde garantiebepalingen laten gelden.

Artikel 5: Verplichtingen van Opdrachtgever
Lid 1: De Opdrachtgever stelt de Opdrachtnemer in de gelegenheid de materialen af te leveren en het werk te
verrichten.
Lid 2: De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de materialen (voor zover binnen haar
macht) goed bereikbaar is en, indien van toepassing, dat de ruimte waar de werkzaamheden
worden uitgevoerd tijdig beschikbaar is.
Lid 3: Tenzij anders is overeengekomen zorgt de Opdrachtgever voor eigen rekening en risico ervoor dat de
Opdrachtnemer tijdig kan beschikken over:
– de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en goedkeuringen (zoals
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen). De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid
voor de juistheid van de door of namens haar verstrekte gegevens;
– voldoende opslag-, werk- en schaftruimte, alsmede over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines,
verlichting, verwarming, gas, perslucht en water en alle overige voor de in de Overeenkomst bedoelde
werkzaamheden gangbare aansluitmogelijkheden.
Lid 4: De Opdrachtnemer zal voor het verticale transport van materialen en gereedschappen kosteloos gebruik
mogen maken van de op het werk aanwezige lieren en bouwliften met bediening. De Opdrachtnemer zal op de
daken waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd mogen stoken waarbij de nodige voorzorg- en
veiligheidsmaatregelingen door de Opdrachtgever, na overleg met de Opdrachtnemer, zullen worden
getroffen.
Lid 5: Alle extra kosten voortvloeiende uit het niet, niet tijdig dan wel niet behoorlijk beschikbaar stellen van
voren vermelde faciliteiten en of het niet, niet tijdig of niet behoorlijk treffen van voren vermelde en na te
noemen maatregelen komen voor rekening van de Opdrachtgever.
Lid 6: De Opdrachtgever verbindt zich er voor zorg te dragen dat door haarzelf en/of anderen uit te voeren
werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de uitvoering van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer
behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de Overeenkomst daarvan geen vertraging
ondervindt.
Lid 7: Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle wettelijke en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere
voorzorgsmaatregelen in overleg met de Opdrachtnemer genomen zijn en tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden geheel gehandhaafd zullen worden.
Lid 8: Indien Opdrachtgever voor wat betreft de uitvoering van het bepaalde in de het zevende lid in
onzekerheid verkeert over de vraag welke voorzorgsmaatregelen wettelijk verplicht dan wel om andere
redenen nodig zijn, is Opdrachtgever verplicht om contact op te nemen met de arbeidsinspectie en voorts om
de aanwijzingen en aanbevelingen van de arbeidsinspectie op te volgen. Alle extra kosten voortvloeiende uit
het niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomen van bovengenoemde verplichtingen komen ten laste van
Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor alle aanspraken van werknemers van
Opdrachtgever of Opdrachtnemer c.q. derden voortvloeiende uit het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk in acht
nemen door Opdrachtgever van de in deze bepaling bedoelde voorzorgsmaatregelen en noodzakelijke,
daaronder begrepen wettelijk voorgeschreven, veiligheidsmaatregelen.
Lid 9: Indien Opdrachtgever bepaalde producten of een bepaalde wijze van uitvoering van de overeengekomen
werkzaamheden voorschrijft, is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk en vrijwaart zij Opdrachtnemer
terzake voor alle gevolgen. Met name is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de functionele geschiktheid van
de voorgeschreven producten en de deugdelijkheid van de voorgeschreven wijze van uitvoering.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever
Lid 1: Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens haar voorgeschreven
constructies en werkwijzen, alsmede voor de door of namens haar gegeven orders en aanwijzingen.
Lid 2: Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, dan wel
door haar zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, komen de gevolgen hiervan voor rekening van
Opdrachtgever. Lid 3: Indien Opdrachtgever een onderaannemer of leverancier heeft voorgeschreven, en deze niet, niet tijdig
of niet deugdelijk presteert, komen de gevolgen hiervan voor rekening van Opdrachtgever.
Lid 4: Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk en de schade en vertraging die de
Opdrachtnemer lijdt als gevolg van door Opdrachtgever of in haar opdracht door derden uitgevoerde
werkzaamheden of verrichte leveringen. Wachturen die eventueel voor de Opdrachtnemer ontstaan als gevolg
van door de Opdrachtgever dan wel derden te verrichten werkzaamheden zullen aan de Opdrachtgever
separaat in rekening worden gebracht.
Lid 5: Voor zover het door Opdrachtnemer niet naleven van haar contractuele dan wel wettelijke
verplichtingen, tot gevolg heeft dat de Opdrachtnemer jegens derden waaronder de principaal aansprakelijk
wordt gesteld, is Opdrachtnemer verplicht de Opdrachtnemer te vrijwaren voor alle gevolgen daarvan. Indien
de Opdrachtnemer desondanks gehouden is om schadevergoeding aan derden te voldoen, heeft de
Opdrachtnemer het recht van regres op Opdrachtgever. Dit recht van regres strekt zich mede uit over te
betalen/betaalde schadevergoeding, alsmede rente en de daadwerkelijk door de Opdrachtnemer gemaakte
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
Lid 6: Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade inclusief bedrijfsschade en alle kosten, die de
Opdrachtnemer en derden waaronder de principaal lijden als gevolg van haar toerekenbare tekortkoming
en/of onrechtmatig handelen dan wel de toerekenbare tekortkoming en/of het onrechtmatig handelen van
haar personeel en/of de personen waarvan Opdrachtgever zich bedient.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer
Lid 1: De Opdrachtnemer kan jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, die het
rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove nalatigheid van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer is in
geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in dit verband onder meer, doch niet uitsluitend, wordt
verstaan bedrijfsschade, gederfde winst, verminderde opbrengst, vertragings- of stagnatieschade,
onderzoekskosten, schade als gevolg van ontstoppingen of verontreiniging, schade als gevolg van aanspraken
van enigerlei derde, door welke oorzaak dan ook ontstaan, een en ander ten gevolge van of in de ruimste zin
verband houdende met onjuistheden in door de Opdrachtnemer geleverde goederen en/of verrichte
werkzaamheden.
Lid 2: De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer zal in ieder geval beperkt zijn tot het gedurende één jaar ter
zake van de desbetreffende Overeenkomst door de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag
exclusief omzetbelasting in de periode vanaf 1 jaar voorafgaande aan het ontstaan van de aansprakelijkheid.
Lid 3: Indien geen beroep mogelijk is op de aansprakelijkheidsbeperking als hiervoor bedoeld, dan is de
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer in haar totaliteit in ieder geval beperkt tot de uitkering die plaatsvindt
onder de verzekering van de Opdrachtnemer tegen aansprakelijkheid, respectievelijk tot het bedrag dat de
Opdrachtnemer in de gegeven omstandigheden volgens gangbare normen verzekerd zou behoren te hebben
en dat op basis daarvan naar verwachting zou zijn uitgekeerd.
Lid 4: Mocht om welke reden dan ook geen uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvinden, dan
is de hiervoor bedoelde gezamenlijke aansprakelijkheid in haar totaliteit beperkt tot een maximum van €
30.000,-.
Lid 5: Iedere uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid in deze Voorwaarden is niet van toepassing in geval
van opzet en/of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtnemer en/of tot haar directie of bedrijfsleiding
behorende leidinggevende ondergeschikten.
Lid 6: Voor geleverde materialen en de uitvoering van werkzaamheden, direct of indirect voortvloeiende uit
met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, geldt voor de Opdrachtnemer geen verdergaande
aansprakelijkheid en geeft de Opdrachtnemer geen verdere garantie dan die door de Opdrachtnemer in een
garantiecertificaat uitdrukkelijk is erkend en/of gegeven.
Lid 7: Met betrekking tot alle door de Opdrachtnemer geleverde materialen baseert de Opdrachtnemer zich op
de gegevens die door de fabrikant of leverancier van die materialen aan haar zijn verstrekt wat betreft
hoedanigheden, gedragingen en eigenschappen. De Opdrachtnemer aanvaardt derhalve geen enkele
aansprakelijkheid in gevallen waarin zij conform de bedoelde gegevens heeft gehandeld.
Lid 8: De uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid zoals bedoeld in deze Voorwaarden geldt onverschillig
of de schade is veroorzaakt door personen in dienst van de Opdrachtnemer of door andere personen, dan wel
door goederen die bij de uitvoering van het werk zijn gebruikt of daarmede in verband stonden en onverschillig
of de bedoelde personen of goederen aan de Opdrachtnemer zelf waren toevertrouwd of niet.

Artikel 8: Garantie
Lid 1: Opdrachtnemer staat ervoor in dat geleverde goederen, de verrichte werkzaamheden en/of het
uitgevoerde werk conform het bepaalde in de Overeenkomst zijn, van goede kwaliteit en vrij van ontwerp-,
montage-, constructie- en materiaalfouten en lekkage zijn en tenminste voldoen aan de in Nederland geldende
wetten, eisen en overheidsvoorschriften en –normen.
Lid 2: De Opdrachtnemer staat er bovendien voor in dat het werk die eigenschappen bezit die, alle
omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik conform de in het aanbod genoemde
beoogde bestemming nodig zijn.
Lid 3: Indien het werk na oplevering gebreken vertoont, dient de Opdrachtgever de Opdrachtnemer dat binnen
bekwame tijd nadat zij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs kon ontdekken, bij voorkeur schriftelijk, te melden.
Lid 4: Buiten de garantie vallen gebreken die niet aan de Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend en/of
gebreken die het gevolg zijn van het niet uitvoeren van periodiek onderhoud en/of gebreken die het gevolg zijn
van het feit dat het werk niet gebruikt is conform de beoogde bestemming van het werk en/of indien
gedurende de garantietermijn door een derde en/of de Opdrachtgever werkzaamheden zijn verricht aan de
dakbedekking(sconstructie), tenzij dat gezien de aard en de omvang van deze werkzaamheden niet
gerechtvaardigd is.

Artikel 9: Ontbinding
Lid 1: De Opdrachtnemer heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te
ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en onverminderd het recht op schadevergoeding:
– Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor haar uit de
met de Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst
voortvloeit, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de Opdrachtgever in staat is aan haar
contractuele verplichting jegens de Opdrachtnemer te voldoen;
– indien Opdrachtgever één of meer verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet
behoorlijk nakomt en daardoor vertraging in het werk of een gedeelte daarvan ontstaat of naar het oordeel
van de Opdrachtnemer te vrezen is;
– indien Opdrachtgever overlijdt, duurzaam arbeidsongeschikt geraakt, failleert of haar faillissement,
(voorlopige) surseance van betaling of een wettelijke schuldsaneringsregeling aanvraagt, danwel krachtens
wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;
– indien op goederen van Opdrachtgever of een deel daarvan conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd
door een derde.
Lid 2: In geval van ontbinding in de onder lid 1 bedoelde gevallen is de Opdrachtnemer niet tot enige
schadevergoeding of garantie gehouden.

Artikel 10: Leverings-en uitvoeringstermijn
Lid 1: De door de Opdrachtnemer opgegeven leveringstermijn voor materialen, alsmede de tijd die de
uitvoering van de werkzaamheden in beslag zal nemen gelden slechts bij benadering. Eventueel daarbij
aangeven data zullen nimmer door de Opdrachtgever als fatale termijn kunnen worden aangemerkt tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen. Termijnen vangen aan zodra de Overeenkomst tot
stand is gekomen, alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in bezit van de
Opdrachtnemer zijn en de Opdrachtgever ook aan haar overige verplichtingen tot dat moment heeft voldaan.
Lid 2: Overschrijdingen van de leverings- of uitvoeringstermijn, ongeacht de oorzaak, geven de Opdrachtgever:
– nimmer aanspraak – ook niet na ingebrekestelling – op schadevergoeding, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen;
– geen recht tot niet-nakoming dan wel opschorting van enige jegens de Opdrachtnemer aangegane
verplichting.
Lid 3: Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen,
wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk
erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of
feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen,
worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van de Opdrachtnemer komende

omstandigheden gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk twee uren, door het grootste deel van de
arbeiders of machines niet kan worden gewerkt respectievelijk uitgezet.
Lid 4: de Opdrachtnemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd
indien door overmacht, door voor rekening van de Opdrachtgever komende omstandigheden, dan wel als
gevolg van meer- en minderwerk, niet van de Opdrachtnemer kan worden gevergd dat het werk binnen de
overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
Lid 1: De eigendom van alle geleverde of af te leveren goederen blijft bij de Opdrachtnemer en gaat eerst over,
wanneer Opdrachtgever de prijs en eventueel van toepassing zijnde kosten, boetes, rente en
schadevergoedingen terzake van de geleverde goederen, inclusief voorgaande en volgende leveringen met
inbegrip van de door de Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of te verrichten
werkzaamheden zal hebben voldaan.
Lid 2: Zolang Opdrachtgever de in het vorige artikellid genoemde vorderingen niet heeft voldaan, is
Opdrachtgever niet bevoegd deze goederen, anders dan Overeenkomstig haar normale bedrijf en de normale
bestemming van de goederen, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Het is Opdrachtgever
voorts niet toegestaan om deze goederen te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen
zolang de eigendom van deze goederen niet op Opdrachtgever is overgegaan.
Lid 3: Indien de goederen onder eigendomsvoorbehoud niet bij Opdrachtgever, doch onder een derde worden
opgeslagen, zal Opdrachtgever deze derde van het eigendomsvoorbehoud op de hoogte brengen, en die derde
meedelen, dat zij deze in zoverre voor de Opdrachtnemer houdt, zonder dat daaruit enige gehoudenheid van
de Opdrachtnemer tot betaling van opslagkosten of andere kosten voortvloeit.
Lid 4: Opdrachtgever is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en
als herkenbaar eigendom van de Opdrachtnemer te bewaren.
Lid 5: Opdrachtgever is gehouden de goederen, waarvan de Opdrachtnemer (nog) eigenaar is, deugdelijk tegen
brand en diefstal te verzekeren.
Lid 6: De Opdrachtnemer heeft het recht hetzij de goederen onder zicht te nemen c.q. te houden, totdat
Opdrachtgever het verschuldigde met inbegrip van kosten, rente en/of schadevergoeding heeft voldaan, hetzij
de goederen aan derden te verkopen, in welk geval de netto opbrengst in mindering komt op het aan de
Opdrachtnemer totaal verschuldigde.
Lid 7: Indien Opdrachtgever met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens de Opdrachtnemer
tekort schiet of de Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal
tekort schieten, is de Opdrachtnemer zonder ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst gerechtigd om
de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Opdrachtgever machtigt de
Opdrachtnemer onherroepelijk reeds nu voor alsdan om de plaats te betreden waar deze goederen zich
bevinden en deze goederen te inspecteren en ook feitelijk terug te nemen of indien deze aan roerende of
onroerende zaken zijn gemonteerd, te demonteren en terug te nemen. Na terugneming zal Opdrachtgever
worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijk koopprijs,
verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

Artikel 12: Meerwerk
Meerwerk en meerkosten dan in de Overeenkomst voorzien, als gevolg van andere omstandigheden dan die bij
het aangaan van de Overeenkomst aan de Opdrachtnemer bekend waren, zullen door de Opdrachtnemer aan
de Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de onbekendheid van de
Opdrachtnemer met die andere omstandigheden aan diens schuld te wijten is.

Artikel 13: Overmacht
Indien de uitvoering van de Overeenkomst of de voortgang daarvan door overmacht (niet toerekenbaar
tekortkomen) wordt verhinderd heeft de Opdrachtnemer het recht om, zonder rechterlijke tussenkomst van de
Opdrachtgever te vorderen dat de Overeenkomst aan de dan geldende omstandigheden wordt aangepast dan
wel indien de overmacht langer dan dertig dagen voortduurt, de Overeenkomst als door de Opdrachtgever
voor ontbonden verklaard te houden en een zodanige verklaring van de Opdrachtgever te verlangen, zonder
tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onder de gehoudenheid van de Opdrachtgever tot directe
betaling van al hetgeen reeds is geleverd en/of uitgevoerd alsmede van andere in verband daarmede door de

Opdrachtnemer gemaakte kosten. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke van de wil van de Lid 1: Deze Voorwaarden zijn bij uitsluiting onderworpen aan Nederlands recht.
Lid 2: Alle eventueel uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen ter beslechting worden voorgelegd
aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar de Opdrachtnemer is gevestigd. Niettemin
heeft de Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of de
Raad van Arbitrage voor de Bouw.
Lid 3: Indien een bepaling van de Overeenkomst, waaronder begrepen deze Voorwaarden, of van
overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn nietig, niet-rechtsgeldig of niet-uitvoerbaar blijken te zijn, laat dit
het overig bepaalde in de Overeenkomst, waaronder begrepen deze Voorwaarden, of de overeenkomsten die
daarvan het gevolg zijn, onverlet en zullen partijen geacht worden te zijn overeengekomen een vervangende
bepaling, die qua inhoud en strekking de nietige, niet-rechtsgeldige of niet-uitvoerbare bepaling het dichtst
benadert, gelet op de intentie van partijen bij de Overeenkomst of de overeenkomsten die daarvan het gevolg
zijn.